İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NAKDİ YARDIM

Yayın Tarihi : 27 Temmuz 2020 Pazartesi 10:21

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NAKDİ YARDIM

      27.07.2020 Kültür Park Tenis Kulübünde; İzmir Büyükşehir Spor Daire Başkanı Hakan ORHUNBİLGE, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kadri YATKIN, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ersan ODAMAN, ; İzmir Büyükşehir Spor Müdürü Berkhan ALPTEKİN, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sportif Direktörü Saffet TÜRKSOYUER, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Gençlik Gelişim Sorumlusu Kemal ÖZDÖNMEZ , Amatör Futbol Kulüpleri İlçe Dernek Başkanları ve bölge temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda Amatör Futbol Kulüplerimize yapılacak olan nakdi yardım ile ilgili olarak kulüplerimize bilgi verildi.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NAKDİ YARDIM SÜREÇ TAKVİMİ
 1. 04-07.08.2020 Saat:17:30  
a) Kulüplerden yardım talebi dilekçesi (Örn.1) 
b) Yönetim kurulu kararı ile yardım talep edileceği gösteren karar defteri sayfa fotokopisi 
c) Kulüp yetkilisi, yetki belgesi ve nüfus fotokopisi
d) Islak imzalı Matbu nakdi yardım protokolü 
e) Kulüp banka ve iban bilgisinin alınması
2. 07.09.2020’den itibaren Eylül’ün ikinci ve üçüncü haftası ödemelerin kulüp hesaplarına aktarılması
planlanmaktadır.
*** İdari sürecin aksamadan işleyebilmesi için dilekçe ve ekli belgelerin zamanında teslim edilmesi çok önemlidir.  Başkanlık Oluru ve diğer süreçler topluca yapılacağından belirtilen tarihlerde dilekçe teslim etmeyenler yardımdan yararlanamayacaktır.
 *** Vergi borcu yoktur yazısı kulüplere bilgi verilerek ödeme emirlerinin yapılacağı hafta, e-posta aracılığı ile alınacaktır.
 
** Tüm evraklar ilçe Birliklerince topluca teslim edilebilecektir. ** Evraklar elden ıslak imzalı olarak teslim edilecektir. Teslim yeri; Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, Buz Sporları Salonu içerisinde yer alan Gençlik ve Spor Müdürlüğü’dür.
** Tel: 0232 2933090 - 9280
** E-Posta: genclikspor_md@izmir.bel.tr

……./…./20.. 
 

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI’NA 
 
……………….......................................................... Spor Kulübü Derneği olarak 2019/2020 sezonunda ………………… futbol amatör liginde lige katıldık ve tamamladık. Ayrıca alt yapı kategorilerinde ………….. adet takım ile futbol liglerine katıldık ve tamamladık. 2020/2021 futbol sezonunda spor malzemeleri, araç ve gereç, tesis yapımı ve bakımı, tüzüğümüzdeki amaç doğrultusunda eğitim,bilim ve kültür faaliyetleri, sağlık hizmetleri, sigortalama ve sosyal güvenlik hizmetleri, kira vb. zorunlu giderler, her türlü sportif faaliyet, spor yarışmaları, federasyona ödenecek bedeller, zorunlu ulaşım için Belediyemizden yardım talep etmekteyiz. Yardım yapılması durumunda yukarıda belirtilen kalemlerde harcama yapacağımızı ve belgelendireceğimizi taahhüt ederim. 
Başkanlığınızca uygun görülen miktarda spor kulübü derneğimize yardım yapılmasını arz ederim. 
 
 
     Kaşe   :     
Vergi No  :     
Yetkili Adı Soyadı :     
Telefon Numarası :     
İmza   : 
 
Ekler:
1-Yönetim Kurulu Kararı ile Yardım Talep Edileceğini Gösteren Karar Defteri Sayfa Fotokopisi 
2-Kulüp Yetkilisi, Yetki Belgesi ve Nüfus Fotokopisi
3-Islak İmzalı Matbu Nakdi Yardım Protokolü
4-Kulüp Banka ve İban Bilgileri 

PROTOKOL 
 
 
TARAFLAR
MADDE 1: 
 
a) İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı / İZMİR
b) ...............................................Spor Kulübü Derneği (Aşağıda kısaca DERNEK olarak anılacaktır) 
 
KONU VE AMAÇ
MADDE 2: 
 
5393 sayılı BELEDİYE KANUNU' nun 14. maddesinde belirtilen idarenin görev alanına giren konularda sporun tüm branşlarını sevdirmek, gençleri spor yapmaya özendirmek, spora küçük yaşlarda başlanması ve bu alanlarda bilimsel yöntemlerin uygulanması ile sporda erdemli olmanın yaygınlaştırılıp özendirilmesi, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, spor yarışmaları ile sportif eğitim çalışmalarını yapmak gibi amaçlarda DERNEK' e 5018 sayılı KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU' nun 29. maddesi ile Bakanlar Kurulu'nca çıkarılmış ve 17.07.2006 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren 2006/10656 karar sayılı Yönetmelik hükümleri çerçevesinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından, DERNEK' çe idarenin görev ve alanına giren konularda ve tüzüğü doğrultusunda kullanılmak üzere yapılacak nakdi yardımın usül ve esaslarını düzenler. 
 
HUKUKİ DAYANAK
MADDE 3: 
 
a) 5393 sayılı Belediye Kanunu
b) 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu
c) 5018 sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanunu
ç) Dernek, Vakıf, Birlik Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik 
 
ÖDENECEK YARDIM TUTARI
MADDE 4: 
 
Her yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi meclisi'nce onaylanan, İzmir Büyükşehir Belediyesi ödenek çerçevesinde nakdi yardım yapılacaktır. 
 
GENEL ŞARTLAR
MADDE 5: 
 
Derneğin faaliyetlerini daha iyi bir şekilde yürütebilmelerini sağlamak amacıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi bütçesinde yer alan yardım ödeneği; spor malzemesi, araç ve gereç, tesis yapımı, bakımı ve onarımı, Tüzüklerindeki amaç doğrultusunda eğitim, bilim, kültür ve sanat faaliyetleri, sağlık hizmetleri, sigortalama ve sosyal güvenlik hizmetleri, kira ve benzeri zorunlu giderler, her türlü sportif faaliyet, spor yarışmaları v.b kullanılmak üzere Derneğin yazılı talebi doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Derneğe nakdi olarak aktarılabilir. 
 
 
Spor Kulubü Derneği Kaşe/İmza 


 
YARDIMIN KULLANILMASI, İZLENMESİ VE DENETLENMESİ
MADDE 6:
Dernek, yardımları kamu yararı gözeterek veriliş amacına uygun olarak kullanmak zorundadır. 
 
Dernek, yardımın amacına uygun olarak harcanıp, harcanmadığına ilişkin bilgi, belge ve kayıtların birer örneği ile faaliyet raporlarını, faaliyetin bitimine müteakip bir ay içinde veya devam eden faaliyetlerine ilişkin bilgi, belge ve raporlarını takip eden yılın ilk ayı içerisinde yardım yapan idareye gönderecektir. 
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yardımla sınırlı olmak üzere gerekli gördüğü her türlü inceleme, kontrol ve denetimi yapmaya yetkilidir. Denetim sırasında görevli memur tarafından istenecek bilgi, belge ve kayıtların gösterilmesi, verilmesi, sorulan yazılı ve/veya sözlü olarak cevaplandırılması zorunludur. 
 
Dernek veya İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından; yardım konusu faaliyetin gerçekleştirilemeyeceğinin veya yardımın amacına uygun olarak harcanmamış olmasının tespit edilmesi halinde, Dernek'çe tespitin yapılmasından veya İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Derneğe tebliğinden itibaren on beş gün içinde, yardım tutarı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne aynen iade edilecektir. 
 
Yardımın süresi içinde iade edilmemesi durumunda, yardım tutarı kanuni faiziyle birlikte genel hükümlere göre Dernek'ten tahsil edilir. 
 
Yardımı süresi içinde iade etmeyen DERNEK, Yönetmelik kapsamındaki yardımlardan bir daha yararlandırılamaz. 
 
Yardımı amacı dışında kullanımının tespiti durumunda, yardım kesilerek iki yıl yardım yapılmaz, yapılan yardımlar kanuni faiziyle birlikte geri alınır. 
 
İHTİLAFLARIN HALİ
MADDE 7:
Bu sözleşmenin uygulanmasında doğacak anlaşmazlıklarda İZMİR Mahkemeleri yetkilidir. 
 
YÜRÜRLÜK
MADDE 8:
Bu sözleşme 9 maddeden ibaret olup, tarafların imzasından sonra yürürlüğe girer. 
 
YÜRÜTME
MADDE 9:
Protokol hükümleri İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Dernek tarafından yürütülür. 
 
 
 
       ....................................     BAŞKANLIĞI                                                              İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
                                                                                                                                         SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 
 
 
Kaşe  : 
Yetkili  Adı Soyadı :   

2019-2020 FUTBOL SEZONU LİGE KATILAN ve YARDIM ALABİLECEK OLAN TAKIMLAR

S.NO KULÜP ADI            
1 100.YIL YİĞİTLER SPOR   81 EMİRALEM BELEDİYE SPOR   161 MERSİNLİ ŞİMŞEK SPOR
2 1923 ALSANCAK SPOR   82 ERDEM ESENTEPE SPOR   162 MESEV GENÇLİK VE SPOR
3 1925 GENÇLİK VE SPOR   83 ESKİ İZMİR GENÇLİK VE SPOR   163 MEVLANA KONURCA
4 1925 MANAVKUYU GENÇLİK VE SPOR   84 EŞREFPAŞA SPOR   164 MİNİKORDU SPOR
5 35 İZMİR KÜLTÜR SPOR   85 EVKA-1 SPOR   165 MORDOĞAN SPOR
6 ACAR SPOR   86 EVKA-5 SPOR   166 NALDÖKEN SPOR
7 AĞA SPOR   87 FIRAT SEYHANGÜCÜ SPOR   167 NALDÖKENGÜCÜ SPOR
8 ALAÇATI SPOR   88 FİKRİ ALTAY SPOR   168 NERGİZ SPOR
9 ALİAĞA BLD.HELVACI SPOR   89 GAZİEMİR FUTBOL KULÜBÜ   169 ONUR GENÇLİK SPOR
10 ALİAĞA GENÇ SPOR   90 GAZİEMİR GENÇLERBİRLİĞİ   170 ÖDEMİŞ EMNİYET SPOR
11 ALSANCAK GENÇLİK VE SPOR   91 GAZİEMİR GENÇLİK   171 ÖDEMİŞ GENÇLİK SPOR
12 ALTINDAĞ SPOR   92 GAZİEMİR GÜNDOĞAN GENÇLİK SPOR   172 ÖDEMİŞ KONAKLI SPOR
13 ALTINIRMAK SPOR   93 GAZİEMİR ONUR SPOR   173 ÖDEMİŞ SPOR
14 ANSIZCA ZAFER SPOR   94 GAZİEMİR SEYDİKÖY SPOR   174 ÖRENGÜCÜ SPOR
15 ARMUTLU SPOR   95 GEDİZ FUTBOL KULÜBÜ   175 ÖRNEKKÖY SPOR
16 ASARLIK GENÇLERBİRLİĞİ SPOR   96 GENÇ ÖZGÜR SPOR   176 ÖZÇAMDİBİ SPOR
17 ASARLIK GENÇLİK SPOR   97 GENÇ TİREGÜCÜ SPOR   177 ÖZEN SPOR
18 AŞAĞI KIZILCA SPOR   98 GERENKÖY SPOR   178 PARSA SPOR
19 ATAKENT 1923 GENÇLİK VE SPOR   99 GÖKOVA SPOR   179 PINARGÜCÜ SPOR
20 ATAŞEHİR MAHALLESİ SPOR   100 GÜLTEPE SPOR   180 REO ATİLLA SPOR
21 AYRANCILAR GENÇLİK   101 GÜLTEPEGÜCÜ SPOR   181 SAKİN ŞEHİR SEFERİHİSAR SPOR
22 BADEMLER SPOR   102 GÜMÜLDÜR SPOR   182 SARNIÇ GENÇLİKSPOR
23 BAHÇELİEVLER SPOR   103 GÜMÜŞORDU GENÇ FK   183 SELÇUK ÇAMLIK SPOR
24 BALÇOVA İDMAN YURDU SPOR   104 GÜRALTAY SPOR   184 SELÇUK EFES SPOR
25 BALÇOVA SPOR   105 GÜZELTEPE DOĞU GENÇLİK SPOR   185 SELÇUK GENÇLİK SPOR
26 BASIN SİTESİ SPOR   106 GÜZELTEPE GENÇLİK   186 SEYREK BELEDİYE SPOR
27 BASMANE ALTINPARMAK SPOR   107 GÜZELYALI SPOR   187 SİNANCILAR SPOR
28 BATI ANADOLU SAĞ.EĞT.K.   108 HALİLBEYLİ SPOR   188 SMYRNA ATLETİK SPOR
29 BAYINDIR SPOR   109 HARMANDALI SPOR   189 SÜTÇÜLER SPOR
30 BAYRAKLI ÖZGÜR FUTBOL KULÜBÜ   110 HİLAL SPOR   190 ŞEMİKLER SPOR
31 BAYRAKLI SPOR   111 HUCÜM SPOR   191 ŞİRİNYER İDMAN YURDU SPOR
32 BAYRAKLI YILDIZORDU   112 IŞIK SPOR   192 ŞİRİNYER SPOR
33 BERGAMA BİLİŞİM FUTBOL GENÇLİK VE SPOR   113 IŞIKKENTGÜCÜ SPOR   193 TELLİBAHÇE GENÇLİK SPOR
34 BERGAMA GENÇLERBİRLİĞİ   114 İLKADIM SPOR   194 TEPECİK ÜLKÜSPOR 1946
35 BORNOVA 1881 SPOR   115 İŞÇİEVLERİ SPOR   195 TİREGENÇ 1970 SPOR
36 BORNOVA ALTINYILDIZ SPOR   116 İZMİR 1461 SPOR   196 TORBALI 35 GENÇLİK VE SPOR
37 BORNOVA ATA SPOR   117 İZMİR BAHÇELİEVLER ELİT SPOR   197 TORBALI AYRANCILAR YILDIZ SPOR
38 BORNOVA EVKA-3 SPOR   118 İZMİR BORNOVA İŞT.ENG.   198 TORBALI ÇAYBAŞI SPOR
39 BORNOVA HİTAB SPOR   119 İZMİR DENİZ FUTBOL KULÜBÜ   199 TORBALI SPOR
40 BORNOVA MEVLANA GENÇLİK   120 İZMİR GENÇ MANİSALILAR SPOR   200 TORBALIGÜCÜ GENÇLİK
41 BORNOVA SERİNTEPE KANDERE SPOR   121 İZMİR KARTALLAR SPOR   201 TOROSGÜCÜ SPOR
42 BORNOVA YEŞİLOVA SPOR   122 İZMİR MEVLANA SPOR   202 TÜRKELLİ SPOR
43 BORNOVAGÜCÜ SPOR   123 İZMİR OSMANGAZİ SPOR   203 ULUCAK SPOR
44 BOSTANLI SPOR   124 İZMİR SPOR   204 ULUKENT GENÇLİKSPOR
45 BOZYAKA SPOR   125 İZMİR T.E.K. SPOR   205 URLA GENÇLİK SPOR
46 BRONZORDU FUTBOL KULÜBÜ   126 İZMİR TRABZONGÜCÜ SPOR   206 UZUNDERE SPOR
47 BUCA EFELER SPOR   127 İZMİR ÜÇYOL GENÇLİK   207 ÜLKÜ SPOR
48 BUCA GEDİZ YILDIRIM GENÇLİK   128 İZMİR YILDIZ SPOR   208 YAHŞELLİ GENÇLİK
49 BUCA GENÇLERBİRLİĞİ SPOR   129 İZMİRGÜCÜ SPOR   209 YAMAÇGÜCÜ SPOR
50 BUCA SPOR   130 KADIN F. KARŞIYAKA BED.EĞT.VE SPOR
EĞT.MER.SPOR
  210 YAMANLAR ESEN SPOR
51 BUCA ZAFER SPOR   131 KADIN FUTBOL BORNOVA GENÇ YILDIZLAR   211 YAPICIOĞLU BAŞDAŞ SPOR
52 CANLI SPOR   132 KAHRAMANLAR SPOR   212 YELKİ SPOR
53 CENNETÇEŞME 1990 SPOR   133 KARABAĞLAR ARSLANGÜCÜ   213 YENİ BAĞARASI SPOR
54 CEYHAN ALTINYILDIZ SPOR   134 KARABAĞLAR CENNETÇEŞME   214 YENİ DOĞANÇAY SPOR
55 CEYLAN SPOR   135 KARABAĞLAR ESKİ İZMİR SPOR   215 YENİ EVKA-4 SPOR
56 ÇAKMAKLIKÖYÜ SPOR   136 KARABAĞLAR FUTBOL KULÜBÜ   216 YENİ FOÇA TURKUAZ GENÇLİK
57 ÇAMDİBİ DEBRE GENÇLİKSPOR   137 KARABAĞLAR GENÇORDU SPOR   217 YENİ ÖRNEKKÖY SPOR
58 ÇAMDİBİ GENÇLERBİRLİĞİ   138 KARABAĞLAR GENÇYILDIZ SPOR   218 YENİKÖY SPOR
59 ÇAMDİBİ İDMAN YURDU SPOR   139 KARABAĞLAR SEVGİ SPOR   219 YEŞİLÇAM SPOR
60 ÇAMDİBİ SPOR   140 KARABAĞLAR SPOR   220 YEŞİLTEPE SPOR
61 ÇAMDİBİ YAVUZ SPOR   141 KARABURUN GENÇLERBİRLİĞİ   221 YEŞİLYURT SPOR
62 ÇAMDİBİ YEŞİLOVA ESNAF SPOR   142 KARŞIYAKA DEMİRKÖPRÜ SPOR   222 YILMAZKAYA SPOR
63 ÇAMDİBİGÜCÜ SPOR   143 KARŞIYAKA GÜMÜŞPALA SPOR   223 ZÜBEYDE HANIM KOLEJLERİ ÇAMDİBİ ALTINOK
64 ÇAMKULE SPOR   144 KARŞIYAKA KÜLTÜR SPOR   224 ZÜBEYDE HANIM MAH. ELİT SPOR
65 ÇAYIRLIBAHÇE SPOR   145 KARŞIYAKA SOĞUKKUYU SPOR      
66 ÇAYMAHALLE DEMİRKÖPRÜ   146 KAYA SPOR      
67 ÇIRPI DOĞAN SPOR   147 KEMALPAŞA 1923 SPOR      
68 ÇİĞLİ ESENTEPE SPOR   148 KEMALPAŞA ESNAFGÜCÜ SPOR      
69 ÇİĞLİ MALTEPE SPOR   149 KEMALPAŞA SPOR      
70 DADAŞ SPOR   150 KİRAZ 1 EYLÜL SPOR      
71 DAMLACIK SPOR   151 KOYUNDERE GENÇLİK SPOR      
72 DAMLACIK YAYLA SPOR   152 KOZAĞAÇ SPOR      
73 DEDEBAŞI SPOR   153 KURUÇEŞME SPOR      
74 DENİZ SPOR   154 KÜÇÜK ÇİĞLİ GENÇLİK SPOR      
75 DOĞANLAR SPOR   155 KÜÇÜK ÇİĞLİ YENİ MAHALLE      
76 DOSTGÜCÜ SPOR   156 LİMONTEPE GENÇLİKSPOR      
77 DÖRTYOL SPOR   157 MALTEPE BELEDİYE SPOR      
78 EFELERGÜCÜ SPOR   158 MAVİŞEHİR 79 YILDIZ SPOR      
79 EGE ÇAĞLAYAN SPOR   159 MENDERES BELEDİYESİ ÖZDERE SPOR      
80 ELİT SPOR   160 MENEMEN GENÇLİK SPOR      

Bu haber toplam 2431 ziyaretçi tarafından görüntülenmiştir.